Entre les drogues il·legals, el cànnabis és la substància més àmpliament consumida a Espanya i en la majoria dels països