Notícies

Els adolescents de Barcelona redueixen el tabaquisme i retarden l’edat d’inici en el consum d’alcohol

Nova enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de Secundària).

Notícia original: PERIFÈRICS.CAT

Entre les notícies positives que corroboren la importància de les campanyes comunicatives duradores en el temps destaca el consum de tabac (diari o setmanal), que ha experimentat una davallada important les darreres dècades. Això ha estat així especialment entre les noies, fins al punt que la diferència de consum entre sexes s’ha reduït. Els anys 2004 i 2008, el consum de tabac regular a 4rt d’ESO voltava el 20%, i ara està per sota del 13%.

Pel que fa al cànnabis, l’APSB ha detectat un consum en descens des de 2004 i fins a 2012.

En canvi, des de 2012 fins al 2016 el consum de cànnabis puja entre els nois de 4rt d’ESO, i en nois i noies de 2n de batxillerat i cicles formatius.

La mateixa tendència al descens s’observa en l’alcohol. Si es pregunta als joves si s’han emborratxat en els darrers 6 mesos s’aprecia una disminució respecte a l’estudi del 2012, tot i que actualment encara hi ha un percentatge alt que ho han fet: el 29,9% de noies i el 28% entre els nois. Tot i així, segueix augmentant respecte a enquestes anteriors el nombre d’escolars que a 2n d’ESO encara no ha provat l’alcohol, que ara és d’un 57%, la qual cosa demostra que es retarda l’edat d’inici en el consum d’alcohol.